Rakennusbuumi!

1. PATOTIEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS (002403)

Vantaan kaupunki suunnittelee nykyisen päiväkodin purkamista ja uuden rakentamista.

Suuremman päiväkodin rakentaminen vaatii enemmän tilaa, joten tontin pinta- alaa tulee kasvattaa. Päiväkodin tonttiin liitettäisiin osa nykyisestä Viherpuiston alueesta.

Kaavatyöstä pyydettiin mielipiteitä 20.12.2018 mennessä. Kaava on nyt siirtynyt valmisteluun ja se tulee todennäköisesti nähtäville vuoden 2019 aikana.

2. RAAPPAVUORENTIEN VARREN KAAVAMUUTOS (002049, 002156)

Raappavuorentien varteen halutaan rakentaa kerrotaloja. Myös Uomatien jatkumista edelleen Luhtitielle valmistellaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uuden asuinkerrostaloalueen luominen ja Raappavuoren puiston määritteleminen lähivirkistysalueeksi.

ASEMAKAAVASSA otetaan huomioon yleiskaavassa esitetyt ohjeelliset ulkoilureitit ja luontosuhteiltaan arvokas alue sekä viheryhteyksien säilyttäminen.

ALUEELLE JÄRJESTETÄÄN KILPAILU jo ennen kaavan valmistumista, jotta kaavoituksessa voidaan parhaiten ottaa huomioon alueen erikoispiirteet. Yksi kilpailun keskeinen määrittävä tekijä on resurssiviisaus ja erilaiset ympäristöystävälliset ratkaisut.

Alueen koko kaavatyö ollaan aikeissa toteuttaa vuoden 2019 aikana.

LUHTITIEN JATKEESTA (141100) on keskusteltu tiivisti jo parikymmentä vuotta. Viime vuonna järjestettiin asukastilaisuus ja nyt Luhtitie on esillä HSL:n linjastouudistuksen myötä. Sitä pitkin on esitetty kulkevaksi ainakin joukkoliikennettä.

“Kaava edellyttää vielä joitakin lisäselvityksiä, joita saadaan kevään aikana”, kertoo Myyrmäen aluearkkitehti TIMO KALLALUOTO. Asukas- ja osallistumis- suunnitelma uusitaan luvatusti. “Kaava pyritään saamaan lautakuntaan ennen kesää”, Kallaluoto lisää.

Luhtitien eteläpuolinen alue tunnetaan tästä eteenpäin nimellä Kelokuusenmäki.

KELOKUUSEN PÄIVÄKOTI (002329) on juuri joulukuun alussa erotettu omaksi kaavatyökseen päiväkodin kiireellisyyden vuoksi. Päiväkoti tulisi suunnilleen nykyisen koirapuiston paikalle urheilupuiston pohjoispuolelle. Asemakaavalla mahdollistetaan enintään kaksikerroksisen, 2200 k-m2 päiväkodin rakentaminen noin 190 lapselle. Koirapuistolle etsitään korvaava sijainti läheiseltä virkistysalueelta.

3. KUOHUKUJAN OSTOSKESKUKSEN TILALLE ASUINKERROSTALO (002364)

Kuohukujan vanha ostari halutaan purkaa ja rakentaa sen tilalle uusi kerrostalo. Ostoskeskus on todettu kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi, mutta tällä hetkellä huonokuntoinen ja osin tyhjillään.

KAAVAMUUTOKSEN hakijana on yksityinen maanomistaja, Kiinteistö Oy Myyrinmäki.

“Asemakaavamuutoksen mukaista, ostoskeskuksen purkavaa vaihtoehtoa perustellaan rakennuksen heikolla kunnolla, osittaisella käyttämättömyydellä sekä kustannussyillä”, Vantaan kaupungin sivuilla listataan.

KAAVATYÖSSÄ on tutkittu myös ostarin säilyttävä vaihtoehto sekä osittainen uudisrakentamisvaihtoehto. Tämänhetkisessä esityksessä ostari puretaan ja tilalle rakennetaan kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kivijalkakerrokseen esitetään rakennettavaksi liike- ja palvelutilaa 190 k-m2.

KAUPUNGINHALLITUS on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 12.11.2018 ja se on nyt nähtävillä 2.1.2019 asti.

4. ASUINKERROSTALO VIRTAKUJALLE (002305)

Pysäköintitontille rakennetaan kahdeksankerroksinen asuintalo.

TONTIN OMISTAA Myyrmäen Huolto Oy, jolla on esisopimus rakentamisesta Saton kanssa.

Kerrostaloon tulee sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Niitä rakennetaan 114 kpl ja asuntojen keskikoko on 43 m2.

Virtakujan päässä olevat siirtolohkareet säästetään ja ne jäävät uuden talon pihapiirin. Uuden talon pysäköinti sijoittuu osin talon sisään.

KAUPUNGINVALTUUSTO on hyväksynyt kaavamuutoksen 12.11.2018, mutta kaavaa ei ole vielä kuulutettu voimaan.

KAAVAMUUTOKSEEN KUULUU MYÖS UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI. Uomarinteen koulun laajennuksen valmistuessa vanha pikkukoulu puretaan ja sen paikalle rakennetaan päiväkoti. Taloussuunnitelman mukaan päiväkoti valmistuisi vuonna 2021.

5.  MYYRMÄENTIE 2 (002317)

Myyrmäentie 2:n eli Myyrinhalmeen toimistorakennus ja pysäköintitalo puretaan.

TILALLE rakennetaan kymmenen 4–16-kerroksista asuintornia. Rakennuksiin sijoitetaan myös liiketilaa ja asumista palvelevia yhteistiloja.

KAAVAMUUTOKSEN hakijana on Kiinteistö Oy Myyrinhalme. Kaupunki omistaa kaavamuutosalueella olevan Nivanmutkan katualueen. Siinä sijaitsevat pysäköintipaikat siirtyvät korttelin enintään kuusikerroksiseen pysäköintilaitokseen, johon varataan 70 autopaikkaa yleiseen pysäköintiin.

KAUPUNGINVALTUUSTO on 12.11.2018 hyväksynyt kaavamuutoksen, mutta kaavaa ei ole vielä kuulutettu voimaan.

6. MYYR YORKIN SPORTTIKORTTELIT (002363)

Sporttikortteleista on tulossa vuoden 2019 alussa suunnittelukilpailu.

KAAVAMUUTOKSEN hakijoina ovat Vantaan kaupunki, VAV Asunnot Oy, HOAS, Kivikirveenkujan Autopaikat oy ja As Oy Kaarenkonka.

KORTTELISTA halutaan purkaa huonokuntoiset rakennukset ja rakentaa tilalle uutta, erityisesti omistusasumista.

Sporttikortteleiden nimi jo kertoo, että liikunnallisuutta halutaan painottaa. Korttelikokonaisuuteen tulee myös opiskelija- ja vuokra-asuntoja sekä kaupungin päiväkoti.

7. 

MYYRMÄEN KESKUSTA – PAALUTORI (001925)

Myyrmäen keskustaan rakentuu kaksi umpikorttelia.

KIVIJALKAAN sijoittuu liike- ja myymälätilaa, millä oletetaan olevan positiivinen vaikutus koko Myyrmäen palveluiden säilymiseen ja monipuolistumiseen.

Alueen suunnittelussa on huomioitu myös lapsiperheet, joita keskustassa on nyt vähän,

mutta kasvavassa määrin tulevaisuuden trendien valossa. Toisaalta myös yli 65-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan. Opiskelijat taas tasapainottavat alueen ikärakennetta.

ASUNTOJA VALMISTUU NOIN 600 KPL, joista neljännes on  opiskelija-asuntoja. Loput ovat vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja.

Molemmissa kortteleissa on tornitalo, toisessa 15- ja toisessa 16-kerroksinen. Muutoin rakennusmassa on on kahdeksankerroksista. Yksikerroksisen liiketilaosuuden päälle rakentuvat asukkaiden oleskelupihat.

Paalukylänpuiston reunaan rakentuu 7-kerroksinen asuintorni ja myös yksikerroksinen liiketila.

Kortteleiden rakennuttajina toimivat HOAS, Hartela, Koja- mo ja Yrjö ja Hanna -säätiö.

HOAS on hakenut ja saanut kohteelleen rakennusluvan 2.10.2018. Rakentamisen aika- taulu ei ole vielä tiedossa.

HARTELA on rakentamassa alueelle yhteensä neljä yhtiötä.

Rakennuslupahakemus jätettäneen alkuvuodesta ja näin ollen ensimmäisen kohteen (Myyrin Terra) rakennustyöt pääsisivät alkamaan kesällä tai syksyllä 2019. Loppujen yhtiöiden ra- kentaminen alkaa noin vuoden välein, joten Paalutorilla tullaan tekemään rakennustöitä mahdollisesti jopa neljän vuoden ajan. Rakennusjärjestys on Myyrin Terra, Myyrin Tuuli, Myyrin Torni ja Myyrin Tähti.

YRJÖ JA HANNA -SÄÄTIÖN kohteen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2019, mutta yhtiö ei ole vielä hakenut rakennuslupaa.

KOJAMO ei ole vielä tehnyt investointipäätöstä kohteesta, eikä siksi halua antaa lisätietoja.

8. MYYR YORK DOWNTOWN

Myyrmäen aseman kortteleihin suunnitellaan asunto- ja liiketilarakentamista.

Kaavamuutoksen hakijoina ovat Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy ja Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Myyrmäkeen aseman viereen korkeatasoinen ja elävä kaupunkikortteli, jossa yhdistyvät urbaani asuminen, palvelut, työ ja vapaa-aika sekä laadukas julkinen ulkotila. Alue on tarkoitus suunnitella yhtenä kokonaisuutena siten, että muun muassa pysäköintijärjestelyt ja ajoyhteydet toteutetaan koko- naisuuden kannalta järkevästi.

KORTTELISSA on käynnissä kutsukilpailu. Kutsutut arkkitehtitoimistot ovat Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, L Arkkitehdit Oy ja Mandaworks Ab. Kilpailun voittaja tulee toimimaan maankäytön suunnittelun konsulttina asemakaavamuutosvaiheessa. Kumppaneina hankkeessa ovat Citycon Oyj, Sato Oyj, Taitokaari Oy ja SRV Yhtiöt Oyj.

KILPAILU päättyy 15.2.2019 ja voittaja julkistetaan 11.4.2019.

NYKYISEN ISOMYYRIN tilalle on mahdollista sijoittaa enintään 24-kerroksinen torni, muualla alueella korkein sallittu kerrosluku on 16. Kilpailuehdotuksissa voidaan esittää myös matalampaa rakentamista.

Asukastilaisuuden ja kirjallisen palautteen perusteella kilpailukutsuun lisättiin pyyntö Jönsaksentien itäpuolisten asuinkorttelien näkymien huomioimiseksi.

9. HOTELLI

Aiemmin Myyr York Timesissakin esitellyn hotellin rakennuslupa on myönnetty 6.11.2019 ja lupa on jo lainvoimainen.

KOHTEELLA ei ole kaavanumeroa, koska rakennus on nykyisen kaavasuunnitelman mukaista rakentamista.

10. KORUTIELLE HOITOKODIN LAAJENNUS JA KERROSTALOJA (002367)

Korutien hoitokotia laajennetaan ja alueelle rakennetaan kerrostaloja. A-klinikka ja katkaisuhoitoasema ovat tyhjillään ja ne puretaan.

KAAVAMUUTOKSEN hakija on Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen.

TÄMÄNHETKISESSÄ suunnitelmassa hoitokodin kanssa samalle tontille tulisi kaksi 12-kerroksista kerrostaloa. Lisäksi Korutien ja Solkikujan kulmaukseen tulisi 8-kerroksinen asuinkerrostalo. Hoitokodin laajennus olisi 9-kerroksinen.

KAAVA on ehdotusvaiheessa, OAS on julkaistu 21.2.2018. Kaavaehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 10.12.2018. Ehdotus hyväksyttiin ja siirrettiin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

11. KERROSTALOJA KILTERINKUJALLE (002243)

Kilterinkujalle on tullut voimaan uusi kaava 24.1.2018. Tontille rakennetaan neljä asuinkerrostaloa.

T2H rakennuttaa tontille kolme 7-kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennusluvat on haettu ja saatu 6.11.2018. T2H ei halunnut kommentoida rakentamisen aikataulua.

TYÖELÄKEYHTIÖ Elo rakentaa asuinkerrostalon, jonka korkeus vaihtelee neljän ja kahdentoista kerroksen välillä. Elon rakennuslupa on myönnetty 2.10.2018.

ELON TALO tulee vanhan voimalaitosyhtiön teollisuusrakennuksen paikalle, joka puretaan vuodenvaihteen ympärillä. Rakennustyöt alkanevat loppukeväällä 2019 ja kestävät reilut puolitoista vuotta.

JA LISÄÄ ON TULOSSA..

1. OJAHAKAAN VARIAN paikalle suunnitellaan uutta rakentamista. Eteläosaan pohditaan uutta yhteiskoulua ja pohjoisosaan asumista.

2. Kilterinmäelle COLOSSEUMIN C-RAKENNUKSEN TILALLE suunnitellaan asuntorakentamista. Rakennuksessa sijaitsee tällä hetkellä mm. Vantaan tanssiopiston tiloja.

3. PATOTIE 2:EEN Louhelan aseman viereen on haettu kaavamuutosta. Nykyisen toimitalon tilalle haluttaisiin rakentaa lähinnä asuinkortteli. Osoitteessa toimii nyt esim. Vantaan musiikkiopisto ja House Koo -musiikkibaari.

4. MONTTU. Ei suunnitelmia tällä hetkellä. Alueelle on tulossa paljon asuinrakentamista Paalutorille, joten on mahdollista, että Monttuun tulisi liike- ja toimitiloja.